konkurs - nakręć film komórką
Miasto Gdańsk oraz Video Studio Gdańsk serdecznie zapraszają mieszkańców Gdańska i przebywających w Gdańsku turystów do wzięcia udziału w konkursie z okazji 25-lecia działalności niezależnego producenta telewizyjnego jakim jest Video Studio Gdańsk.

REGULAMIN
konkursu na realizację filmu za pomocą telefonu komórkowego

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest przeglądem filmów o tematyce wakacyjno turystycznej zrealizowanych za pomocą telefonu komórkowego.
Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2006 r.

ORGANIZACJA KONKURSU

Organizatorzy:
 • Urząd Miasta Gdańska, Video Studio Gdańsk.
 • Producent: Video Studio Gdańsk.
 • Organizator powołuje 5 osobowe Jury Konkursu wraz z Przewodniczącym,
 • Producent Konkursu powołuje Biuro Organizacyjne, które bezpośrednio wykonuje prace związane z przygotowaniem i przebiegiem Konkursu.
UCZESTNICTWO
 • W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane pełnoletnie osoby będące obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Z możliwości uczestnictwa w konkursie wyłączeni są członkowie Jury i Biura Organizacyjnego konkursu oraz ich najbliższe rodziny.
 • Każdy z uczestników może przesłać 1 film.
REALIZACJA

 • W konkursie mogą wziąć udział filmy o długości maksimum 3 minut mające formę dokumentu, fabuły, impresji bądĽ rejestracji wydarzenia.

 • Konkurs jest oceniany w 2 kategoriach:
  • Pomysł
  • Kreacja
 • Filmy na nośniku CD lub DVD w oryginalnym formacie pochodzącym z telefonu komórkowego należy nadsyłać na adres: Video Studio Gdańsk ul. Grodzka 20, 80-841 Gdańsk z dopiskiem - "konkurs". Do prac należy dołączyć oświadczenie autora o posiadaniu wszelkich praw do filmu.

 • O zakwalifikowaniu filmu do konkursu decyduje Jury.

 • Każda praca musi być oznaczona godłem autora (charakterystyczny znak lub ciąg znaków - liter, cyfr - przypisany jego autorowi). Należy podać również model telefonu, którym został nakręcony film. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
  Do koperty należy włożyć oznaczoną pracę oraz drugą, zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem autora. Koperta zawierać musi w środku informacje identyfikujące autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo).

 • Organizator nie odsyła prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

 • Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

 • Termin nadsyłania prac mija dnia 5 września 2006 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki pocztą kurierską).

 • Prace nadesłane po terminie nie będą brane w Konkursie pod uwagę.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej uszkodzonych lub zawierających treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 23 września 2006 r. podczas uroczystości Jubileuszu 25 - lecia Video Studio Gdańsk. Wyniki konkursu i nagrodzone prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 • NAGRODY REGULAMINOWE

 • Wybór zwycięzców, nastąpi w drodze głosowania Jury zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Orzeczenie Jury zostanie zapisane w protokole i będzie dostępne w siedzibie producenta po rozstrzygnięciu Konkursu.

 • Kategoria pomysł.
  • I nagroda - 5.000 zł brutto
  • II nagroda - 3.000 zł brutto
  • III nagroda - 2.000 zł bruto
  Kategoria kreacja.
  • I nagroda - 5.000 zł brutto
  • II nagroda - 3.000 zł brutto
  • III nagroda - 2.000 zł brutto
  Nagrody pomniejszone o należny podatek dochodowy wypłaci laureatom przelewem Biuro Organizacyjne Konkursu.

 • POLA EKSPLOATACJI
  • Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z póĽniejszymi zmianami).
  • Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne dzieła zgłoszonego do konkursu.
  ZMIANY REGULAMINU
  • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
  INFORMACJE DODATKOWE
  • Tekst niniejszego Regulaminu będzie dostępny na stronach internetowych www.gdansk.gda.pl przez cały czas trwania konkursu.
  • Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu Uczestnik może uzyskać pod numerem telefonu 58-301-55-24 ( Biuro Organizacyjne Konkursu ).
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
  • Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1998, Nr 102, poz. 650 z póĽniejszymi zmianami).

  PATRON KONKURSU
  SPONSORZY MEDIALNI


  WYNIKI KONKURSU:

  Jury zakwalifikowało do konkursu 12 prac.

  W kategorii "pomysł" nagrody otrzymali:

  • I Nagrodę w wysokości 5 000,00 zł
   Pani Alicja Bellgrau
   za pracę opatrzoną godłem: ALICJABELL75
   ⇒ zobacz film

  • II Nagrodę w wysokości 3 000,00 zł
   Pan Andrzej Nowiński
   za pracę opatrzoną godłem:5105
  • ⇒ zobacz film

  • III Nagrodę w wysokości 2 000,00 zł
   Pan Lech Falandysz

  W kategorii "kreacja" nagrody otrzymali:

  • I Nagrodę w wysokości 5 000,00 zł
   Pan Bartosz Kamiński
   za pracę opatrzoną godłem: AMBER CITY
  • ⇒ zobacz film

  • II Nagrodę w wysokości 3 000,00 zł
   Pan Karol Pikiel
   za pracę opatrzoną godłem: GD001ZLL_gdansk


  • III Nagrodę w wysokości 2 000,00 zł
   Pan Maciej Węgorzewski za pracę opatrzoną godłem: DJ RYBA STUDIO.

design by dorota reszke