Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

"Wybrzeże Słowińskie jakiego nie znamy" - film edukacyjno-dokumentalny, którego celem jest walka ze stereotypowym obrazem przyrody Słowińskiego Parku Narodowego i zwrócenie uwagi na mało znane skarby natury tego obszaru: siedliska ptasie, nadmorski bór bażynowy, środowiska torfowiskowe i inne.

Film przekonywać będzie o potrzebie zwiększenia zakresu ochrony tego środowiska i włączenia do tych działań lokalnych samorządów i miejscowej ludności, a także wzmocnienia świadomości ekologicznej wśród części turystów odwiedzających Słowiński Park Narodowy poprzez:

  • ukazanie walorów przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk innych niż plaże, wydmy i umarły las
  • prezentację zagrożeń tych środowisk, wynikających z antropopresji: m.in. penetracji siedlisk przez turystów, niekontrolowanej rozbudowy infrastruktury turystycznej, nieplanowanego zagospodarowania przestrzennego, planów melioracji terenów uprawowych w otulinie parku, eksploatacji złóż torfu itp.
  • przedstawienie potrzeb związanych z ochroną przyrody - wynikających m.in. z Konwencji Helsińskiej i dyrektyw Komisji UE: "siedliskowej" i "ptasiej"
  • przedstawienie zgodnych z potrzebami przyrody form wypoczynku i sposobów zachowania się turystów w Słowińskim Parku Narodowym.

Film wyemituje w regionalnym programie gdański ośrodek TVP S.A. oraz telewizja kaszubska CSBTv.

Realizacja: Grzegorz Karbowski
Produkcja: Video Studio Gdańsk

Film współfinansowany przez:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Patronat medialny: