Video Studio Gdańsk
 • Wydarzenia
Archiwum

Miasto Gdańsk oraz Video Studio Gdańsk serdecznie zapraszają mieszkańców Gdańska i przebywających w Gdańsku turystów do wzięcia udziału w konkursie z okazji 25-lecia działalności niezależnego producenta telewizyjnego jakim jest Video Studio Gdańsk.REGULAMIN
konkursu na realizację filmu za pomocą telefonu komórkowego

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest przeglądem filmów o tematyce wakacyjno turystycznej zrealizowanych za pomocą telefonu komórkowego.
Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2006 r.

ORGANIZACJA KONKURSU

Organizatorzy:

 • Urząd Miasta Gdańska, Video Studio Gdańsk.
 • Producent: Video Studio Gdańsk.
 • Organizator powołuje 5 osobowe Jury Konkursu wraz z Przewodniczącym,
 • Producent Konkursu powołuje Biuro Organizacyjne, które bezpośrednio wykonuje prace związane z przygotowaniem i przebiegiem Konkursu.

UCZESTNICTWO

 • W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane pełnoletnie osoby będące obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Z możliwości uczestnictwa w konkursie wyłączeni są członkowie Jury i Biura Organizacyjnego konkursu oraz ich najbliższe rodziny.
 • Każdy z uczestników może przesłać 1 film.

REALIZACJA

 • W konkursie mogą wziąć udział filmy o długości maksimum 3 minut mające formę dokumentu, fabuły, impresji bądź rejestracji wydarzeni
 • Konkurs jest oceniany w 2 kategoriach:
  • Pomysł
  • Kreacja
 • Filmy na nośniku CD lub DVD w oryginalnym formacie pochodzącym z telefonu komórkowego należy nadsyłać na adres: Video Studio Gdańsk ul. Grodzka 20, 80-841 Gdańsk z dopiskiem - "konkurs". Do prac należy dołączyć oświadczenie autora o posiadaniu wszelkich praw do filmu.
 • O zakwalifikowaniu filmu do konkursu decyduje Jury.
 • Każda praca musi być oznaczona godłem autora (charakterystyczny znak lub ciąg znaków - liter, cyfr - przypisany jego autorowi). Należy podać również model telefonu, którym został nakręcony film. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
  Do koperty należy włożyć oznaczoną pracę oraz drugą, zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem autora. Koperta zawierać musi w środku informacje identyfikujące autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo).
 • Organizator nie odsyła prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
 • Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883
 • Termin nadsyłania prac mija dnia 5 września 2006 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki pocztą kurierską).Prace nadesłane po terminie nie będą brane w Konkursie pod uwagę.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej uszkodzonych lub zawierających treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 23 września 2006 r. podczas uroczystości Jubileuszu 25 - lecia Video Studio Gdańsk. Wyniki konkursu i nagrodzone prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

NAGRODY REGULAMINOWE

 • Wybór zwycięzców, nastąpi w drodze głosowania Jury zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Orzeczenie Jury zostanie zapisane w protokole i będzie dostępne w siedzibie producenta po rozstrzygnięciu Konkursu.

Kategoria pomysł.

 • I nagroda - 5.000 zł brutto
 • II nagroda - 3.000 zł brutto
 • III nagroda - 2.000 zł bruto

Kategoria kreacja.

 • I nagroda - 5.000 zł brutto
 • II nagroda - 3.000 zł brutto
 • III nagroda - 2.000 zł brutto

Nagrody pomniejszone o należny podatek dochodowy wypłaci laureatom przelewem Biuro Organizacyjne Konkursu.

POLA EKSPLOATACJI

 • Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie w/w prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń„ terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).
 • Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność‡ za wady prawne dzieła zgłoszonego do konkursu.

ZMIANY REGULAMINU

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Tekst niniejszego Regulaminu będzie dostępny na stronach internetowych www.gdansk.gda.pl przez cały czas trwania konkursu.
 • Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu Uczestnik może uzyskać pod numerem telefonu 58-301-55-24 ( Biuro Organizacyjne Konkursu ).

POSTANOWIENIA KOуCOWE

 • Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 • Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późniejszymi zmianami).

 

PATRON KONKURSU
SPONSORZY MEDIALNI

 

WYNIKI KONKURSU:

Jury zakwalifikowało do konkursu 12 prac.

W kategorii "pomysł" nagrody otrzymali:

 • I Nagrodę w wysokości 5 000,00 zł
  Pani Alicja Bellgrau
  za pracę opatrzoną godłem: ALICJABELL75
 • II Nagrodę w wysokości 3 000,00 zł
  Pan Andrzej Nowiń„ski
  za pracę opatrzoną godłem:5105
 • III Nagrodę w wysokości 2 000,00 zł
  Pan Lech Falandysz

W kategorii "kreacja" nagrody otrzymali:

 • I Nagrodę w wysokości 5 000,00 zł
  Pan Bartosz Kamiński
  za pracę opatrzoną godłem: AMBER CITY
 • II Nagrodę w wysokości 3 000,00 zł
  Pan Karol Pikiel
  za pracę opatrzoną godłem: GD001ZLL_gdansk
 • III Nagrodę w wysokości 2 000,00 zł
  Pan Maciej Węgorzewski za pracę opatrzoną godłem: DJ RYBA STUDIO.