Video Studio Gdańsk
 • W produkcji
Archiwum

"Gaz, ropa, żwir i nie tylko" - film edukacyjno-dokumentalny, mający za zadanie upowszechnienie i popularyzację wśród mieszkańców Pomorza wiedzy w dziedzinie występowania i wykorzystania w gospodarce paliw kopalnych.

Film rozwijać będzie zagadnienia takie jak:

 • wydobycie różnych kopalin na terenie Pomorza (kruszywo, torf, bursztyn...) i rodzaje złóż
 • chemiczne właściwości węglowodorów i ich wpływ na środowisko
 • gospodarcze znaczenie gazu ziemnego (na tle bardziej szkodliwych paliw: ropy naftowej, węgla kamiennego, węgla brunatnego, drewna opałowego)
 • wpływ spalania gazu ziemnego na środowisko - m.in. porównanie poziomu emisji dwutlenku węgla i związków siarki podczas spalania: węgla kamiennego, węgla brunatnego, drewna opałowego, ropy naftowej i innych paliw
 • technologia wydobycia gazu z łupków i przewidywane środowiskowe koszty i korzyści.

Film stanowić powinien merytoryczną podstawę do dyskusji i wskazywać kierunki dalszej publicznej debaty. Przede wszystkim jednak ukazywać będzie w przystępny sposób - poprzez zastosowanie w filmie języka łączącego zrozumiałość z opisem fachowych zagadnień - znaczenie gazu ziemnego w naszym życiu.

Film wyemituje gdański ośrodek TVP S.A. oraz Pomorska TV.

Realizacja: Grzegorz Karbowski
Produkcja: Video Studio Gdańsk

Film współfinansowany przez:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Patronat medialny:Zobacz film

Realizację zadania zakończono z dniem 14.02.2013.

Osiągnięte efekty rzeczowe zrealizowanego zadania:

- ok. 14 godzin zdjęciowego materiału filmowego, zarejestrowanego w formacie High Definition 16:9
- 30 sekund spotu-zwiastuna
- 11 emisji spotu-zwiastuna w TVP Gdańsk
- 17 minut i 10 sekund telewizyjnego filmu edukacyjno-dokumentalnego
- 2 emisje filmu w TVP Gdańsk
- 6 emisji filmu w Pomorskiej TV

Podsumowanie osiągniętego efektu ekologicznego:

Celem naczelnym zadania było stworzenie rzetelnej podstawy merytorycznej dla dyskusji społecznej na temat gospodarczego wykorzystania paliw kopalnych w dobie kształtowania opinii społecznych na temat zasadności wydobycia gazu z łupków na Pomorzu. Film, będący przedmiotem zadania, podsumowuje pomorskie doświadczenia w dziedzinie górnictwa i związanej z górnictwem ochrony przyrody.
Niemierzalne efekty ekologiczne zadania zostały opisane następująco:

 • zwiększenie wiedzy mieszkańców Pomorza w dziedzinie bogactw naturalnych Pomorza, historii powstania złóż i technik ich eksploatacji,
 • zwrócenie uwagi na środowiskowe koszty działalności wydobywczej,
 • uwrażliwienie społeczności Pomorza na potrzebę ochrony środowiska, ponoszącego koszty wydobycia kopalin,
 • prezentacja możliwości ograniczenia środowiskowych kosztów działalności górniczej,
 • przygotowanie odbiorców do świadomego i aktywnego uczestnictwa w publicznej debacie na temat perspektyw górnictwa na Pomorzu.

Film przedstawia pomorskim widzom mało znane sfery życia gospodarczego w regionie, m.in. działalność kopalni ropy naftowej i gazu w Żarnowcu i Dębkach, kilku żwirowni (w tym zakładu górniczego w Rybakach koło Kościerzyny) oraz kopalni torfu w Krakulicach. Zapowiada też wykorzystanie pokładów soli kamiennej do tworzenia kawern magazynujących gaz ziemny. Walor edukacyjny filmu podnosi prezentacja historii geologicznej Polski i Pomorza. Pozwala ona zrozumieć procesy, które doprowadziły do powstania pokładów najcenniejszych pomorskich kopalin: ropy naftowej, żwiru i torfu. Stanowi podstawę do poznania technik wydobycia i dyskusji na ten temat. Komentarz filmu dotyczy nie tylko technik eksploatacji, lecz także związanych z tym kosztów ponoszonych przez środowisko. Opisuje też sposoby ograniczania tych kosztów. Całość prowadzi do wniosku, że niemożliwe jest prowadzenie działalności górniczej bez wyrządzenia środowisku żadnej szkody. Pomorze ma jednak pewne doświadczenia także w dziedzinie ograniczania tych szkód. Film zwraca zatem uwagę widza na wieloaspektowość działalności górniczej. Skłania do równoprawnego traktowania spodziewanych korzyści ekonomicznych i kosztów ponoszonych przez przyrodę. Daje materiał do przemyśleń na temat stosunku człowieka do otaczającego nas świata, uczy rozwagi w wyrażaniu opinii i żądań.